กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นายสมยศ ภัยชำนาญ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวรุ่งทิพย์ เล่นทัศน์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางสาวนุรรีซาล เจ๊ะอาลี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสิรินดา พงศ์เวช

  ครู คศ.3

 • นางคอลีเยาะ แก้วนำ

  ครู คศ.3

 • นางสาววรรณดี แสงมณี

  ครู คศ.3

 • นางพรรณี ชุดไธสง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางนูรียานี เจ๊ะฮะ

  ผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวศุภวรรณ อ๋องสกุล

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางประน้อม พรหมประสิทธิ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางเวียน วังสอาด

  ผู้ดูแลเด็ก