โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง
 • นายบาห์รน ดะเล็ง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

  เบอร์โทร : 093-5842830

 • ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)

  เบอร์โทร : -

 • นายมาหะมะเซปี เต๊ะกาแซ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • นางสาวกอซีด๊ะ ยูโซ๊ะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)

 • นายมนตรี ชัยนราทิพย์พร

  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 • นายสมยศ ภัยชำนาญ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)