สำนักปลัด
 • นายมาหะมะเซปี เต๊ะกาแซ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวศุเพ็ญแข สมบัติ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางจุฑามาศ รัตนพันธ์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายจิรายุ จันทร์ดำรงค์

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นายติรมีซีย์ จารง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางวันไอมีย์ แมเราะ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)

 • นางสาวฟาซีย๊ะ เจะอาลี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายภราดร เพชรรัตน์

  คนงานทั่วไป

 • นายนิรอยาลี มานะ

  คนงานทั่วไป