กองคลัง
 • นางสาวกอซีด๊ะ ยูโซ๊ะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางจีราพา นิลวิสุทธิ์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)

 • นางรอฆาเยาะ บือแน

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • นางสาวฮาบีบะห์ เจะนิ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวมยุรฉัตร คงมณี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้