สภา อบต.
 • นายวิริยะ ดามัน

  ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

 • นายสุเมธ พรหมประสิทธิ์

  รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

 • นายบาห์รน ดะเล็ง

  เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

 • นายรอกิ กามา

  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง หมู่ที่ ๑

 • นายต่วนอับดุลย์ กูจิ

  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง หมู่ที่ ๑

 • นายกอเซ็ง ยูโซะ

  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง หมู่ที่ ๒

 • นายคทา สุขแดง

  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง หมู่ที่ ๒

 • นายสุเมธ พรหมประสิทธิ์

  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง หมู่ที่ ๓

 • นายวิริยะ ดามัน

  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง หมู่ที่ ๔