ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-13

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถทะเบียน บต 6239 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-54-0003 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-07

องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ โรง และให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลผดุงมาตร จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14

เทศบาลตำบลตันหยงมัส

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14