Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

        องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงได้กำหนดยุทธศาสตร์   7  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้  ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    แนวทางการพัฒนา
   1. แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
   2. แนวทางการพัฒนาด้านการจัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมใช้อย่างทั่วถึง
   3. แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ  อุปโภค  บริโภค


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทียว

    แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน
   2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน  และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

    แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  แบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
   2. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   3. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

    แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  และตามอัธยาศัย  โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ในการจัดการศึกษา
   2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชนและประชาชน
   3. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา
   4. ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
   2. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   3. บำบัด  ฟื้นฟู ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
   4. ส่งเสริมการออกกำลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ
   5. ส่งเสริมการป้องกัน  รักษา  ควบคุมโรคตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนา
    1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    2. เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    4. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

    แนวทางการพัฒนา
    1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
    2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
    3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดี
    4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
    5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
    6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
    7. ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมือง  การปกครองระบบประชาธิปไตย

การประกวดราคา