Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 

 

พนักงานส่วนตำบลกาหลง

กองคลัง

   
  นายบาห์รน  ดะเล็ง  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
  นางสาวกอซีด๊ะ ยูโซ๊ะ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
ว่าง  ว่าง นางจีราพา นิลวิสุทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
     
นางสาวฮาบีบะห์  เจะนิ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี