Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายต้นนาว-ป่าไผ่ พร้อมวางท่อ คสล.8 จุด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นนาว พร้อมวางท่อ คสล.8 จุด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,680 เมตร หนา 0.15 เมตร

การประกวดราคา