Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ทำสวนยางพารา  และสวนผลไม้ (เงาะ, ทุเรียน, มังคุด และลองกอง) ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่สามารถสร้างรายได้ตลอดปี  ซึ่งพอจะจำแนกได้ดังนี้

1. อาชีพทำสวนทำไร่                         860         คน

2. อาชีพรับจ้างทั่วไป                         220         คน

3. อาชีพรับราชการ/ลูกจ้าง                    50         คน

4. อาชีพอื่นๆ                                   70         คน

การประกวดราคา