Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

เครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

Facebook  อบต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล กาหลง

เรื่อง  ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

……………………………………………..………………..

 

                 โดยที่  มาตรา  3  มาตรา  7  และมาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจจะต้องมีการอนุญาต
การจดทะเบียน หรือการแจ้งที่มีกฎหมาย หรือกฎกำหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้งก่อนการดำเนินการใด จะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไข(ถ้ามี)  ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้ ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าวต้องดำเนินการจัดทำให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อย-แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ  และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สำเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสำเนาให้ นั้น

 

               อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จึงขอประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติแล้ว  จำนวน  9  กระบวนงาน  ดังนี้

               1.การรับชำระภาษีป้าย

               2.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

               3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

               4.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

               5.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

               6.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

                  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

               7.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

                  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

               8.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบีบนพาณิชย์ พ.ศ.2499

                  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                        ประกาศ  ณ  วันที่ 10  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558

 

                                             (ลงชื่อ)

                                                              (นายนพ    พ่วงแจงงาม)

                                                         นายกองค์การบริหารส่วตำบลกาหลง

 

 

แผนที่

 

 

สภาพทั่วไป(ข้อมูลพื้นฐาน)

ที่ตั้งและอาณาเขต

                ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ คือ

                    ทิศเหนือ            จรดตำบลโคกสะตอ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

                    ทิศใต้               จรดอำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

                    ทิศตะวันออก       จรดตำบลศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส

                    ทิศตะวัยตก         จรดอำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

                                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสาคร ประมาณ 8.00 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ  80.00 กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม: สภาพทั่วไป(ข้อมูลพื้นฐาน)

การประกวดราคา