Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

กฎหมายท้องถิ่น

กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

Laughingพระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

Laughingกฎกระทรวง/ระเบียบกระทรวงฯ

Laughingคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Laughingมติ ก.อบต.

การประกวดราคา